ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی عنوان رساله
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال دفاع عنوان پایان نامه پست الکترونیک
1          
2         randr_iut@yahoo.com
3         mhsn06@yahoo.com
4         abbasian.maryam@yahoo.com
5         Elhamkouhestanian@yahoo.com
6         m.h.2965@gmail.com
7         rkhirabadi@yahoo.com
8         ef_rezaei@yahoo.com
9         m.r.moharamzadeh@gmail.com
10         ali_dehghani_k@yahoo.com
11         Hzbahman@yahoo.com
12         Vahid_heidary_1982@yahoo.com
13         fh.masoudi@gmail.com
14         Smdehnavi@yahoo.com
15         Shaker_kh58@yahoo.com
16         s_ghamari89@yahoo.com
17        
18         razieh_shaparak@yahoo.com
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.