گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر شیوا اصولی
همکاران پژوهشکده: 
دکتر مريم عطاپور
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis  حشره‌اي است چندخوار که سبب ایجاد خسارت روی بیش از  200 گونـه گيـاهی می‌گردد. در این مطالعه ابتدا زیست شناسی آفت روی جیره مصنوعی، ساقه ذرت، سویا و سیب زمینی جهت پرورش انبوه آفت در آزمایشگاه مشخص گردید و سپس امكان كاربرد تكنيك حشرات عقيم (SIT) به عنوان جايگزين مناسب براي سموم و روش سازگار با محيط زيست مورد بررسي قرار گرفت. طول دوره های مختلف جنینی، لاروی، شفیرگی و حشرات کامل نر و ماده روی جیره مصنوعی به ترتیب 7/2، 4/18، 8/6، 3/7 و 5/8 روز و میزان تخم ریزی 6/205 عدد به دست آمد که با ذرت اختلاف معنی داری نداشت. همچنین به دلیل عدم وجود تفاوت معنی دار در تلفات مراحل غیر بالغ و درصد ظهور حشرات کامل لذا از این جیره مصنوعی جهت ادامه آزمایشات استفاده شد. همچنین اثر دزهای 0 تا 350 گری پرتو گاما بر خصوصیات زیستی و تولید مثلی این شب پره تعیین شد. میانگین درصد تفریخ تخم‌هاي گذاشته شده به هنگام جفتگيري ماده پرتوتابي شده با نر نرمال در دز 300 گري به صفر رسید و این صفت به هنگام جفتگيري ماده‌هاي نرمال با نرهاي پرتوتابي شده در همین دز،  52/9 درصد بود و در دز 350 گري (بالاترين دز مورد استفاده) به  91/1 درصد رسيد. نتايج این قسمت نشان دهنده حساسيت بالاتر جنس ماده در برابر پرتوهاي يونيزان عقيم‌كننده مي‌باشد.  نتايج حاصل از بررسي اثرات دزهاي مختلف پرتو روی زادآوری و باروری شب پره‌هاي نسلF1 که با جنس مخالف نرمال تلاقی داده شدند،  با افزايش دز كاهش يافته و در دز 150 گري به هنگام تلاقی ماده و نر F1  به ترتیب به  17/2 و  65/0درصد رسيد (در مقایسه با 88/92 درصد در شاهد). نتایج حاصل از توان رقابتی نرهای پرتوتابی شده و F1 حاصل در این دزها نیز در محدوده قابل قبول می‌باشد.  
 
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.