گروه: 
مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
استفاده از پلاسماي سرد به منظور كاهش آلودگي مواد غذايي و غيرفعالسازي باكتري‌ها يكي از كاربردهاي رايج اين فناوري است و تحقيقات در اين زمينه همچنان ادامه دارد. در پلاسما ذرات باردار وجود دارند و با توجه به اعمال نيرو از سوي ميدان مغناطيسي به ذرات باردار مي‌توان اين فرضيه را مطرح نمود كه از اين ميدان براي تاثير بر پلاسما و محصور نمودن آن و افزايش شدت برخوردها و در نتيجه افزايش اثر آن در مهار عوامل بيماري‌زاي مواد غذايي استفاده شود. در اين پژوهش پس از بررسي پيكربندي‌هاي مختلف، سامانه‌اي به منظور بررسي اثر ميدان الكترومغناطيس بر خاصيت ضدميكروبي پلاسماي توليدشده با روش تخليه سد دي‌الكتريك (DBD) طراحي و پياده‌سازي شد. آزمايشها تحت فشار اتمسفر و همچنين فشار كمتر از اتمسفر (خلاء) و هر كدام در حالتهايي شامل شاهد، پلاسما بدون ميدان مغناطيسي و پلاسما همراه با ميدان انجام شدند. ميدان الكترومغناطيس ايستا با شدت mT 20 توسط سيم‌پيچ هلم هلتز و ولتاژ مستقيم توليد و همزمان با پلاسما مورد استفاده قرار گرفت. در هر آزمايش پلاسماي غيرحرارتي به مدت يك دقيقه به بيسكوييت‌هاي آلوده شده با باكتري‌هاي اشریشيا كولاي (Escherichia Coli) يا استافيلوكوكوس اورئوس (Staphylococcus aureus) در سه تكرار اعمال شد. ميدان الكترومغناطيس ايستا با شدت mT 20 توسط سيم‌پيچ هلم هلتز و ولتاژ مستقيم توليد و همزمان با پلاسما مورد استفاده قرار گرفت. ارزيابي روشها بر اساس شمارش كلي ميكروارگانيسمها و تجزيه واريانس انجام شد. نتايج نشان داد تيمارهاي پلاسماي سرد در هر دو حالت فشار اتمسفر و خلاء باعث كاهش معني‌دار بار ميكروبي بيسكوييت‌ها شدند. همچنين به نظر مي‌رسد در زمان اعمال پلاسما به باكتري گرم منفي اشريشيا كلي، استفاده از ميدان الكترومغناطيس اثر معني‌داري (05/0P<) بر خاصيت ضدميكروبي پلاسماي سرد تحت خلا داشت و باعث افزايش كم اما معني‌دار توان غيرفعالسازي پلاسما شد. اما در مورد پلاسماي تحت اتمسفر اين تغيير مشاهده نشد. اين عدم تغيير در مورد آزمايشهاي مربوط به باكتري گرم مثبت استافيلوكوكوس اورئوس نيز مشاهده شد. به طور كلي بيشترين كاهش باكتري كه حداقل log CFU/g 54/2 بود با اعمال پلاسماي سرد تحت خلاء و ميدان مغناطيس بدست آمد. تغيير زاويه بين خطوط ميدان الكترومغناطيس و تخليه الكتريكي، مدت زمان تيمار و شدت و نوع ميدان (ميدان متناوب) از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند در پژوهشهاي بعدي به ويژه همزمان با كاربرد پلاسماي خلا براي كاهش آلودگي مواد غذايي، مورد استفاده قرار گيرند. همچنين يك سامانه صنعتي نيز براي كاربرد پلاسماي تحت خلا و مغناطيس ارائه شد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.