گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
خاتمه یافته
انبه يكي از مهم‌ترين ميوه‌هاي گرمسيري است كه هم‌اكنون سهم بزرگي از محصولات باغي استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است. ريز ازديادي يكي از روشهاي جديد ازدياد غير جنسي بكار گرفته شده در تكثير درخت انبه مي‌باشد. هدف از اين طرح تكثير دو رقم ايراني مشك و چارك با استفاده از اين تكنيك است كه مي‌توان آن را براي ديگر ارقام نيز تعميم داد. از نوسل يا خورش ميوه‌هاي نارس مشك و چارك ريز نمونه تهيه و در محيط كشت جامد با محيط كشت پايه M.S. تغيير يافته داراي هورمون 4-D 2, به غلظت‌هاي 0، 5/0، 1، 2 و 3 ميلي گرم در ليتر كشت شده و در تاريكي نگهداري شدند. كالوس‌هاي جنين‌زا پس از يكماه آماربرداري شده و به محيط كشت B5 تغيير يافته داراي هورمون‌هاي سيتوكينيني BA، BPA و TDZ با غلظت‌هاي به ترتيب (5/0، 2، 4)، (5/0، 2، 4) و (05/0) ميلي گرم در ليتر منتقل شدند.
بعداز يكماه درصد رويان‌هاي تشكيل شده در كالوس‌هاي رويان‌زا آماربرداري شدند. در آزمايشي ديگر به منظور كالزايي از برگ‌ها، برگهاي درخت انبه مشك ضد عفوني و براي كالزايي در محيط‌هاي كشت M.S تغيير يافته حاوي هورمون‌هاي(BA4)، BA)2(0/1NAA-، BA)1NAA-1(، BA)1/0NAA-1(، BA)1/0NAA-01/0(، DZ) T5/0(وTDZ)05/0NAA-05/0(ميلي گرم در ليتر كشت شدند.
نتايج نشان داد براي كالزايي نوسل‌هاي ميوه مشك و چارك بهترين تيمار 2,4-D با غلظت mg/L 1 بوده و بالاترين جنين‌زايي براي انبه چارك در دو تيمار هورموني BA mg/L5/0 و BPA mg/L5/0اتفاق افتاد. نوسل‌هاي مشك بعداز توليد كالوس در همان مرحله متوقف شدند. براي ضدعفوني سطحي برگ‌ها با كمترين ميزان سوختگي تيمار كلريد جيوه 05/0% به مدت 10 دقيقه و براي كالزايي تيمار هورمونيBA) mg/L 1 و NAA mg/L1( در درجه اول بعداز آن تيمارهاي mg/L BA)1/0 و NAA mg/L01/0( و BA) mg/L 4  (بهترين تيمار بودند. رويان‌هاي حاصل از رويان‌زايي نوسل‌هاي چارك مراحل بلوغ و رشد گياهچه رادر محيط كشت مايع و جامد B5 تغيير يافته بدون هورمون طي كرده،ريشه ساقه وبرگ درشرايطin vitroایجادکردند.
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.