گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
مهندس مهناز چوخاچي زاده مقدم
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1396
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت نیکو صدر آفرین
در این طرح، سه واریته مختلف گیاه تمشک (Rubus idaeus) به نام کارولین، تیلور و فالگولد جهت كشت در منطقه فیروزکوه از طریق درون شیشه تکثیر شدند. هدف از طرح، تكثير به روش درون شيشه به منظور ارزیابی توليد ميوه اين گياه براي اولين بار در اين منطقه بود. جوانه های جانبی در محیط کشت  MSبا BA  1/0 میلی گرم بر لیتر گردید و پس از یک ماه شاخساره های رشد یافته، جهت آزمایشات پرآوری استفاده شدند. ابتدا اثر محیط کشت mMS همراه با 7/0 و 9/0 میلی گرم بر لیتر BA بر روی میزان پرآوری آزمایش گردید. در آزمایش دوم دو محیط کشت mMS و QL همراه با 9/0 میلی گرم بر لیتر BA مقایسه شدند. پس از دو ماه، صفات پرآوری نظیر تعداد جوانه جانبی و طول ساقه در تیمار های متفاوت اندازه گیری و میانگین صفات با استفاده از تجزیه واریانس مقایسه گردید. بالاترین میزان آلودگی در رقم تیلور دیده شد. بهترین محیط کشت برای ریزازدیادی سه رقم محیط کشت mMS همراه با 9/0 میلی گرم بر لیترBA  بود اما رقم تیلور نسبت به دو رقم دیگر پرآوری بسیار پایینی نشان داد. جهت ريشه زايي، گياهچه هاي 5/1 سانتي متري به محيط كشت MS حاوي 5/0 ميلي گرم در ليتر IBA به مدت يك ماه منتقل شدند. بالاترین درصد ریشه زایی در ارقام کارولین و تیلور دیده شد. سپس سازگاري به مدت يك ماه سازگاري انجام شد.
 
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت نیکو صدر آفرین
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.