گروه: 
گیاهان دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر احمد نوروزيان
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر بتول حسين پور
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
بودجه طرح: 
30000000
اعتبار داخلی: 
30000000

آلوئه و را يکي از مهمترين گياهان دارويي با متابوليت هاي ثانويه ي مفيد مي باشد . در اين پژوهش با استفاده از<br />
هورمون هاي سيتوکينين و اکسين برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي مانند تعدادبرگ، طول برگ، تعداد و طول ريشه مورد<br />
ارزيابي قرار گرفت. بر اين اساس محيط شامل 155 ميلي گرم بر ليتر BAP حداکثر تعداد برگ را توليد مي کند. حداکثر<br />
5 سانتي متر طول برگ به دست آمد . همچنين / طول برگ ها در محيط داراي 155 ميلي گرم بر ليتر کينتين با ميانگين 11<br />
0 ميلي گرم بر ليتر / نتايج نشان داد که حداکثر تعداد ريشه در محيط حاوي 8 NAA 7 عدد ريشه به دست / با ميانگين 01<br />
8 سانتي متر طول حاصل شد. بعد از 95 روز از القاي کالوس، / آمد. طويل ترين ريشه در همان محيط کشت با ميانگين 11<br />
برخي پارامترها مانند تعداد روز تا القاي کالوس، خصوصيات مورفولوژيکي کالوس، درصد القا و وزن خشک کالوس اندازه<br />
1 ميلي گرم بر ليتر / گيري شدند. نتايج حاصل از بررسي تاثير اين تيمارها بر القاي کالوس نشان مي دهد که غلظت 5<br />
هورمون 2,4-D 1 ميلي گرم بر ليتر هورمون / با 05 % کالوس زايي، غلظت 5 Picloram 0 گرم وزن خشک به عنوان / با 29<br />
غلظت هاي برتر اين هورمون ها معرفي شدند.

نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.