گروه: 
مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)
تاریخ شروع: 
1391
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
روش هاي بيوفيزيکي با انتقال انرژي به گياه قادر به تاثيرگذاري در فرايند رشد آن هستند و سيستم هاي زيستي قادر به واکنش در برابر تنش ها يا عوامل خارجي اعمال شده مي باشند. الكتريسيته, مغناطيس, نور تكرنگ و صدا مي تواند رشد گياهان را تحت تاثير قرار دهد. اين فناوري كشت الكتريكي(Electro-culture) ناميده مي شود و استفاده بهينه از اين روش ها مي تواند رويکردي جديد در افزايش کمي و کيفي توليد محصولات زيستي و کاهش مواد شيميايي محسوب شود. در اين طرح اثر ميدان هاي مغناطيس ايستا و متناوب (الکترومغناطيس) بر پارامترهاي رشد گياه آلوئه ورا و توليد متابوليت هاي حاصل از آن، در فرايند کشت بافت مورد بررسي قرار مي گرفت. تعداد هفته اعمال ميدان، شدت ميدان و زماني که نمونه ها در معرض ميدان قرار مي گيرند از جمله پارامترهايي است که در اين آزمايش تغيير داده مي شوند. براي اعمال ميدان مغناطيسي ايستا از يك آهن رباي مكعب مستطيل استفاده شد. به منظور اعمال ميدان مغناطيس متناوب سامانه اي طراحي و ساخته شد  كه شامل سيم پيچ هلم، اتو ترانس وارياک، مولتي متر، تسلا متر و جايگاه قرار گيري نمونه ها بود. کشت الکتريکي آلوئه ورا و حالات گوناگون اعمال ميدان مورد ارزيابي قرار گرفت. نمونه هاي شاهد نيز بدون استفاده از ميدان مغناطيس رشد يافتند. در نهايت باززايي، رشد و ميزان متابوليسم ثانويه (ميزان فنول) نمونه ها به عنوان ماده موثره اندازه گيري شد. با توجه به نتايج، اعمال ميدان مغناطيس مي تواند بر متابوليسم اوليه و رشد و نمو گياه و همچنين متابوليسم ثانويه و توليد مواد موثره اثرگذار باشد. به طور كلي براي اكثر شاخص هاي مورد ارزيابي هرسه عامل تعداد هفته، زمان قرارگيري در معرض ميدان و شدت آن ويا نحوه قرارگيري آهن ربا، اثرات متقابل درجه دوم داشتند. به نظر مي رسد ميدان مغناطيس مي تواند هم اثرات مخرب و هم اثرات مفيدي بر گياه آلوئه ورا داشته باشد كه وابسته به نحوه اعمال آن كه شامل فاكتورهاي مختلفي است، مي شود. براي كسب نتيجه مطلوب بايد حالت بهينه اعمال ميدان مورد استفاده قرار گيرد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.