گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1396
وضعیت: 
خاتمه یافته
اسانس ها و عصاره هاي گیاهی یکی از کاندیداهاي مناسب به عنوان جایگزین سموم شیمیایی کنترل آفات هستند که کمترین خطر را براي انسان و محیط زیست دارند. گیاه افسنتین (Artemisia absinthium L.) گیاهی علفی، پایا و به ارتفاع ۸۰–۱۲۰ سانتیمتر از خانواده Asteraceae مي باشد. در اين طرح پس از جمع آوري و شناسايي دقيق گياه، اسانس آن با روش تقطير با آب با كلاونجر استخراج شد و تركيبات آن با GC-MS شناسايي گردید و سپس سميت تنفسي ، LC50 ، LT50 و همچنين اثرات دوركنندگي آن روي دو گونه از آفات مهم انباري شامل لاروهای سن آخر و حشرات کامل شپشه آرد و حشرات کامل سوسك چهارنقطه اي بررسي گردید. با افزایش غلظت اسانس میزان تلفات آفات افزایش یافت و همچنین میزات تلفات آنها نیز با گذر زمان زیاد شد. مقادیر LC50 برای لاروهای سن آخر و حشرات کامل شپشه آرد به ترتیب 48/22 و 01/19 میکرولیتر و برای حشرات کامل سوسك چهارنقطه اي حبوبات 10/90 به دست آمد و نشان داد که حشرات کامل شپشه آرد بیشترین حساسیت را به اسانس دارند. در غلظت 55 میکرولیتر اسانس میزان LT50 برای لاروهای سن آخر و حشرات کامل شپشه آرد به ترتیب 28/7 و 38/11 ساعت و برای سوسك چهارنقطه اي حبوبات 55/31 ساعت به دست آمد که نشان میدهد سوسک چهارنقطه ای نیازمند غلظت های بیشتر اسانس یا زمان بیشتر برای تاثیر گذاری اسانس روی آن می باشد. نتایج آزمون دورکنندگی اسانس روی حشرات کامل شپشه آرد و سوسک چهارنقطه ای در غلظت های مختلف معنی دار بود (در سطح 1 درصد) و به طور کلی روی شپشه آرد بالاتر بود هرچند در هر دو آفت از یک غلظت به بالا دیگر افزایش معنی داری در دورکنندگی اسانس مشاهده نشد. شاخص بازدارندگی تغذیه در لاروهای سن آخر شپشه آرد در کمترین غلظت (10 میکرولیتر) برابر با 8/2±55/22 درصد بود و با افزایش غلظت اسانس زیاد شد به طوریکه در غلظت 55 میکرولیتر میزان بازدارندگی به 37/3±14/87 درصد افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس گیاه افسنتین پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد تلفات در آفات و یا  دورکنندگی آنها دارد.
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.