گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
مهندس علی قائم مقامی
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
دکتر حمیده افقی
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر بتول حسين پور
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان
بودجه طرح: 
187500000
اعتبار داخلی: 
187500000
اعتبار خارجی: 
0
بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha)) یکی از گیاهان تجاری مهم با تنوعی بی­نظیر در رنگ، شکل بوده که سبب محبوبیت بیش از پیش این گیاه گلدانی آپارتمانی شده است. ایجاد ارقام جدید دارای طول عمر گل بالاتر در گل یکی از مهمترین اهداف صنعت گلکاری است. اخیرا مهندسی ژنتیک مبتنی بر کشت بافت توانایی بیشتری برای حمایت و به ثمر نشاندن ایده های نو در این زمینه داشته است. در همین راستا بهینه سازی اندام­زایی به منظور پایه گذاری اصلاح گل از طریق انتقال ژن می تواند راه گشا باشد. به این منظور امکان اند­ام­زایی از بافت­های برگ و دمبرگ دو رقم "برگ قلبی" و" مینیاتوری" تحت تیمارهای مواد تنظیم کننده های رشد گیاهی، ایندول استیک اسید(IAA) ( 1 و 2 میلی­گرم بر لیتر),  بنزیل آدنین(BA) ( 1/0، 2/0 و 5/0 میلی­گرم بر لیتر)، نفتالین استیک اسید(NAA) ( 1 و 2 میلی­گرم بر لیتر),  تیدیازورون(TDZ) ( 0/0 و 01/0 میلی­گرم بر لیتر), در ترکیبات مختلف با محیط کشت پایه MS مورد بررسی قرار گرفت.  تیمارهای اعمال شده در هر دو رقم، منجر به القای اندام­زایی مستقیم و غیر مستقیم در ریزنمونه­های برگ کامل شدند. ریزنمونه پهنک برگ و دمبرگ به تنهایی در هر دورقم اندام زایی نشان ندادند. پتانسیل اندام­زایی غیر مستقیم رقم ­ها با یکدیگر تفاوت چشمگیری داشت. این درحالیست که رقم برگ قلبی بیشترین درصد اندام­زایی(46-50 درصد) مستقیم را داشته است و در این راستا محیط حاوی IAA (2 میلی­گرم بر لیتر) + BA (5/0 میلی­گرم بر لیتر)، + TDZ (01/0 میلی­گرم بر لیتر) یا IAA (1 میلی­گرم بر لیتر) + BA (5/0 میلی­گرم بر لیتر)، + TDZ (01/0 میلی­گرم بر لیتر) موفقیت بیشتری در القای اندام­زایی مستقیم در هر دو رقم داشته اند. به همین دلیل به نظر می­رسد میزان اندام­زایی مستقیم و غیر مستقیم ماحصل تعامل بین نوع هورمون­های بکار رفته و ریزنمونه بوده که در همبستگی مستقیم (95/0= R2) با ژنوتیپ عمل می­نماید. در این بررسی مشخص شد که زمان هم کشتی با آگروباکتریوم و همینطور میزان تهاجمی بودن استرین آن نقش به سزایی در میزان انتقال ژن به ریزنمونه­ها دارند. نتایج اولیه بررسی مولکولی ریزنمونه­های برگی موید تکثیر موفقیت آمیز قطعات هر دو سازه ژنی GUS و  ETR1-1با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز می باشد. در عین حال سفید شدن و نکروز شدن گیاهچه های غیرتراریخت پس از چند بازکشت، خود بیانگر بیان ژن مقاومت به کانامایسین در گیاهچه ها می­ باشد. به همین دلیل این شیوه انتقال ژن در گیاه بنفشه آفریقایی  می­تواند کاربردی و موفق عمل کند. از دیگر سو با توجه به حساسیت شدید این گیاه نسبت به بیماری سفیدک سطحی، بهینه سازی شرایط کاربرد چای کمپوست با استفاده از روش آماری تاگوچی در کنترل بیماری سفیدک سطحی در این گل نشان داد که بهترین شرایط کاربرد، استفاده از چای کمپوست هوازی روی رقم مینیاتوری با دز 200 سی سی است درحالی که تعداد سمپاشی بعنوان یکی از فاکتورهای مورد بررسی معنی دار نمی باشد.
واژه‌های کلیدی: بنفشه آفریقایی، انتقال ژن، باززایی، سفیدک سطحی، چای کمپوست، ماندگاری گل
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.