گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر معصومه ضیائی
همکاران پژوهشکده: 
دکتر مريم عطاپور
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
دکتر عارف معروف
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
در این طرح نهشته­هاي ايراني خاک دياتومه از معادن دياتوميت مراغه، ممقان و خراسان جنوبی و فرمولاسیون ایرانی سايان® مورد استفاده قرار گرفتند. در آزمایش اول اثر حشره کشی غلظت­های 300، 600، 1000، 1500 و 2000 میلی گرم بر کیلوگرم نمونه­های خاک دیاتومه روی حشرات بالغ شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum Herbst، شپشه آرد Tribolium confusum Jacquelin du Val.، شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis (L.) و شپشه برنج Sitophilus oryzae (L.)، در گندم، جو پوست کنده و برنج مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، اثر حشره کشی غلظت­های 300، 600، 1000، و 1500 خاک­های دیاتومه روی حشرات بالغ  سوسک چهار نقطه ای حبوبات در لوبیا چشم بلبلی بررسی شد. درصد تلفات 2، 5، 10، و 14 روز پس از تیمار و در مورد سوسک چهار نقطه ای حبوبات،Callosobruchus maculatus F.  پس از 2، 5، و 10 روز شمارش شد. بعد از گذشت مدت زمان مناسب برای هر یک از گونه های تعداد نتاج تولید شده و درصد کاهش نتاج محاسبه شد. آزمایش دوم به منظور تعیین غلظت کشندگی LC50 و LC90 چهار نمونه خاک­ دياتومه ايراني روی حشرات انجام شد و بعد از تعیین غلظت­های مناسب، مرگ و میر 7 روز پس از تیمار شمارش شد. در آزمایش سوم، از غلظت  LC90به دست آمده از آزمایش قبل جهت تعیین دوام نهشته­های ايراني خاک دياتومه استفاده شد. دوام خاک­های دیاتومه پس از 1، 2، 3، 4، 6 و 8 ماه از تیمار اولیه؛ در بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده خاک دیاتومه خراسان و ممقان به خوبی توانستند حشرات مورد آزمایش را کنترل کنند. در صورتی که اثر حشره کشی فرمولاسیون Sayan® کمترین بود. در بیشتر موارد مقدار غلظت مورد نیاز برای حفاظت از دانه­های گندم کمتر از جو و برنج بود. دوام نهشته­های ايراني خاک دياتومه با گذشت زمان کاهش یافت و حداقل مقدار دوام نهشته ها 6 و 8 ماه پس از انبارداری مشاهده شد.
 
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.