گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1397
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
جاری
پروانه برگخوار مرکبات ، Papilio demoleus از آفات مهم اقتصادی نهالستان ها و درختان جوان مرکبات مي باشد كه در مناطق مرکبات کاری ايران در شمال و جنوب پراكنش داشته و با افزايش سطح زير كشت مرکبات کشور و همچنین تغییرات اقلیمی بر اهميت آن افزوده شده است. در ارتباط با چگونیگی تطابق این حشره در برابر استرس های دمای محیط و فیزیولوژی آن مطالعات بسیار ناچیزی صورت گرفته است. یکی از مهمترین بخش هایی از بدن حشرات که تغییرات در آن در زمان استرس های محیطی نقش تعیین کننده ای در بقا حشره خواد داشت تغییر در ماهیت فسفولیپیدهای غشا و تغییرات اسیدهای چرب غشا می باشد. اسیدهای چرب از دیدگاه بیولوژی دارای اهمیت بسیاری برای حشرات هستند و در قالب فسفولیپیدهای غشا نقش بسیار مهمی را به ویژه در غشا های سلولی ایفا می کنند. در برخی از حشرات مشخص شده است كه در زمان مواجه شدن آنها با دماهاي پايین بر مقدار اسيدهاي چرب غير اشباع افزوده شده و نرخ اسيدهاي چرب غير اشباع به اشباع زياد مي‌شود. دليل اصلي اين مسأله به تأثير سرما روي غشا‌هاي سلولي و عكس العمل سلول جهت جلوگيري از صدمه به غشا بر مي‌گردد چرا كه اثبات شده ميزان سياليت غشا علاوه بر طول اسيدهاي چرب به طور زيادي به درصد اسيدهاي چرب غير اشباع وابسته است و در واقع به اين وسيله سلول در برابر دماهاي پايين مانع از بين رفتن سياليت غشا و تراوايي آن مي‌گردد. در این مطالعه پس از جمع آوری شفیره های برگخوار مرکبات ، انواع تیمارهای دمایی روی آنها انجام پذیرفته و سپس چربی کل استخراج و طی مراحل مختلف چربی های غشا از سایر منابع چربی جدا و پس از مشتق سازی آنها، با استفاده از گاز کروماتوگرافی اسیدهای چرب غیر اشباع و اشباع غشاهای سلولی مشخص خواهند شد تا درک دقیقتری از تطابق های به وقوع پیوسته در غشاهای سلولی در استرس های دمایی به دست آید. شناخت جنبه های مختلف من جمله فیزیولژی آفات در نهایت منجر به انتخاب استراتؤی های بهتر مدیریت آنها خواهد شد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.