گروه: 
گروه پژوهشی دام، طیور و آبزیان
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1393
تاریخ خاتمه: 
1383
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
بخش خصوصی
این آزمایش با هدف بررسی اثر مکمل کروم-متیونین بر عملکرد جوجه­های گوشتی تحت تنش القایی با دگزامتازون انجام شد. برای این منظور از تعداد 126 قطعه جوجه نر نژاد راس 17 روزه در یک آزمايش كاملاً تصادفي با 3 تيمار و 3 تكرار و 14 قطعه پرنده در هر تكرار به مدت 4 هفته استفاده شد. در تمام تیمارها از یک جیره پایه يكسان استفاده شد. تيمارها عبارت بودند از: 1) شاهد منفی (بدون کروم، بدون تنش)، 2) شاهد مثبت (بدون کروم و تحت تنش) و 3) گروه مصرف کننده 1000 ppb کروم- متیونین و تحت تنش. گروه­هایی که تحت تنش بودند از 18 تا 25 روزگی به مدت یک هفته 5/1 میلی­گرم دگزامتازون در کیلوگرم جیره مصرف کردند. نمونه برداري در 25 و 46 روزگي انجام شد. نتایج نشان داد در هفته اول و دوم ضريب تبديل با مصرف كروم بهبود يافت ولي اين اثر در هفته چهارم معكوس شد. وزن نسبي قلب با استفاده از مكمل كروم در دوره اول نمونه برداري افزيش يافت. استفاده از كروم سبب كاهش مقدار هورمون T3، و افزايش T4 و كورتيزول نسبت به شاهد مثبت در پايان يك هفته اعمال تنش شد. مقدار لنفوسيت در گروه مصرف كننده كروم نسبت به شاهد مثبت افزايش و مقدار هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت كاهش يافت. مقدار تري گليسيريد، كلسترول در دوره تنش در گروه مصرف كننده كروم كمتر از شاهد مثبت بود. تيمارها بر تيتر نيوكاسل در هر دو دوره اثري نداشتند. مصرف كروم سبب كاهش طول پرز روده نسبت به دو گروه ديگر شد اما فراواني ‍ژن گلوكز ترانسپورتر 2 تحت تأثير مصرف كروم قرار نگرفت. هر چند که تنش سبب افزايش بيان اين ‍ژن در كبد در دوره اول نمونه برداري شد. به طور کلی با استفاده از نتایج تحقیق حاضر می­توان استنباط کرد استفاده از كروم در شرايط تنش حاد مي­تواند ضريب تبديل را در دو هفته اول بهبود بخشد ولي استفاده از آن در كل دوره پرورش اثر مثبتي بر فراسنجه هاي عملكردي نخواهد داشت.
 
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
سنا دام پارس
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.