گروه: 
گروه پژوهشی دام، طیور و آبزیان
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر محمدرضا سنجابي
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
اين مطالعه مزرعه­اي براي بررسي تأثير استفاده از یک افزودني حاوي تركيبات فايتوژنيك بر عملكرد گاوهاي شيري تحت تنش حرارتي انجام شد. دمای منطقه در زمان آزمایش از محدوده تنش حرارتی به طور پیوسته بالاتر بود. 204 رأس گاو يك بار زايمان كرده در اين مطالعه استفاده شدند كه در دو سالن با جایگاه فري استال قرار داشتند. گروه اول (شاهد) يك جيره كاملاً مخلوط و گروه دوم همراه با همان جیره روزانه 15 گرم به ازاء هر رأس دام از يك افزودني تجاري (مخلوطي از تركيبات فايتوژنيك و فروكتواليگوساكاريد) مصرف ­كردند. آزمایش 35 روز ادامه یافت. مصرف خوراک، تعداد تنفس، تعداد گاوهای حاضر در سر آخور خوراک در 24 ساعت در فواصل یک ساعته و برخی متابولیت­های خون اندازه­گیری شدند. مصرف ماده خشك در گاوهايي كه افزودني دریافت كرده بودند بيشتر (05/0 < P) و در برخی ساعات تعداد گاوهای حاضر در سر آخور نیز از گروه شاهد بیشتر بود. سرعت تنفس در دام­هاي دريافت كننده افزودنی، پايين­تر از گروه شاهد بود ( 1/0 < P). اما توليد شير و تركيبات آن، شمار سلول­هاي بدني و اکثر متابولیتهای خونی تحت تأثير قرار نگرفت (05/0 > P). 25 روز پس از قطع مصرف افزودني توليد شير در گروهي كه قبلاً افزودني دريافت مي­كردند به مقدار 5/2 كيلوگرم کمتر از گروه شاهد بود (1/34 کیلوگرم در مقابل 6/36 کیلوگرم). نتايج مثبت اين تحقیق بر برخی جنبه­های عملکردی و فیزیولوژیکی دام­ها ضرورت نياز به طراحي تحقيقات بيشتر و دقيق­تر جهت بررسي مكانيسم اثر تركيبات فايتوژنيك بر جوانب مختلف عملكردی گاوهاي شيري تحت تنش حرارتي را تأكيد مي­كند.
 
 
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت ایتوک فردا
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.