مریم صابریان ثانی 1 حمید کشوری 2 اعظم السادات دلبری 2 احمد شفایی زاده 2 مهرداد ایمان زاده 2 سید محمد شتاب بوشهری 3
2021

چکیده

امروزه جایگزین نمودن دستاورد­­­­‌­­‌های بیوتکنولوژی با کود و سموم شیمیایی، یکی از اهداف اصلی حفاظت از محیط ­زیستحوزه کشاورزی است. تشدید در امواج الکترومغناطیسی رزونانس نامیده می­شود؛ که کاربرد فرکانس­های رزونانسی در حوزه کشاورزی را می­توان تحت عنوان یکی از روش­های نوین بیو‌تکنولوژی مطرح نمود. این فرکانس­ها می­توانند سبب بروز تغییرات وسیعی در سطح مولکولی و فنوتیپی در گیاهان شوند­. در این تحقیق به منظور مطالعه امکان­سنجی کاربرد فرکانس­های بیورزونانسی در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاه گندم، از 4 تیمار (طول موج های رزونانسی تقویت گندم، شتاب رشد گیاه و عمومی رشد ریشه و یک تیمار ترکیبی از این سه فرکانس) در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار استفاده شده است و همچنین جهت تجزیه آماری از آزمون آنوا و آزمون تعقیبی دانکن در نرم افزار آماری SPSS 24)) استفاده شده است. نتایج بررسی تندش اولیه، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، وزن تر و وزن خشک بیومس گیاه و درنتیجه فاکتور گرایش به رشد گیاه گندم، نشان داد که در تمام تیمار­ها نسبت به نمونه کنترل، درسطح 0/05 درصد افزایش معنی داری نشان داده است. درنتیجه استفاده از فرکانس‌های رزونانسی در محیط کشت هیدروپونیک با توجه به خاصیت دوست‌دار محیط ‌زیستی، این امواج می­توانند جایگزین مناسبی برای بسیاری از سموم و کود­های شیمیایی کشاورزی بوده و تاثیرات مخرب و غیر محیط ‌زیستی آن‌ها را حذف نمایند

لینک به مقاله:
https://biosepehrsj.ut.ac.ir/article_83982_83bc2e904a1bd4db3f8c0350bfcac...

لینک به مجله:            https://biosepehrsj.ut.ac.ir/article_83982.html

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.