سيد علي قائم مقامي، حسن ابراهيم زاده، سيد محمد شتاب بوشهري
مجله علوم و فنون باغباني ايران، جلد 11 شماره 3، صفحه 187-196 - 1389
2010
چکیده
در این پژوهش اثر هورمونهای GA3 ، Kin وTDZ در دو آزمایش در کشت درون شیشه ای فندق رقم محلی کرج بررسی شد. در آزمایش اول ریزنمونه ها در محیط NRM با غلظت های مختلف از GA3 )5 ،3 ، 1 ،5/0 ، 1/0 ، 0 (   میلی گرم در لیتر کشت شدند. در آزمایش دوم تاثیر دو هورمون ) Kin5/3 ،5/1 ،0(  و  TDZ ( 025/0 ،01/0 ،0(  میلی گرم در لیتر بررسی شد. نتایج نشان می دهدغلظت 5/0 میلی گرم در لیتر از GA3 درتعداد و طول نوشاخه و استفاده از 025/0 میلی گرم در لیتر TDZ در تعداد نوشاخه و 5/1 میلی گرم در لیتر Kin در طول نوشاخه وتعداد برگ نسبت به دیگر تیمارها برتری داشتند.
 لینک مجله و مقاله:  https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=55537
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.