از آنجا كه همواره طبيعت براي حل مسائل، خلاقانه ترين راه ها را مي يابد لذا مي تواند الگويي بدون نقص براي يافتن راه حل در طراحي هاي جديد و حل مشكلات ما در علوم مختلف باشد و همينجاست كه همفكري محققين علوم زيستي و فني- مهندسي را مي طلبد. آنچه كه تا بحال در مجامع دانشگاهي و تحققاتي كشورمان، بعلت ترس بيولوژييست ها از علوم رياضي از يك طرف و از طرفي ديگر نداشتن انگيزه و آشنايي محققين رشته هاي رياضي و فني با دانش گرانبهاي نهفته در طبيعت، كمتر به چشم خورده است.
هدف این آزمایشگاه آشنايي و بهره گيري تمامي محققين و دانشجويان دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كشور از دانش الهام از طبيعت  براي بهينه سازي و حل مسائل و بهره گيري از كاربردهاي علم آمار، رياضي و كامپيوتر در شاخه هاي علوم زيستي است.