سيد محمد شتاب بوشهري ، روزبه عباس زاده 2023 افزایش سرعت جوانه¬زنی بذر هویج از طریق تیمار همزمان آب و بذر توسط پلاسمای سرد سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، گرگان، ایران
B. Hosseinpour 2022 Comparison of direct and indirect rooting rates between two high bush blueberry cultivars (Vaccinium corymbosum L.)
B. Hosseinpour 2022 Effect of different concentrations of Sequestrene on high bush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) micropropagation 17th National and 3rd International Iranian Crop Science Congress
سیدمحمد شتاب بوشهري، روزبه عباس زاده، شهریار صرامی 2019 تاثیر آب فعال شده با پلاسما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر تربچه و رشد اولیه ساقه چه هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
سیدمحمد شتاب بوشهري، روزبه عباس زاده 2019 بررسی اثر آب فعال شده با پلاسما بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه خیار یازدهمین كنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه ارومیه
Khatami, F., Najafi, F., Yari, F., & Khavari-Nejad, R. A. 2018 Evaluation of water relations in acclimatization of transformed rose (Rosa hybrida L.) to the ex-vitro with promising antifungal activity of thyme oil International Congress on Science and Engineering Hamburg, Germany
Khatami, F., Najafi, F., Yari, F., & Khavarinejad, R. A. 2018 Effect of ethylene on antioxidant enzymes activity in ethylene-insensitive cut roses (Rosa hybrida L.) 9th International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2018". Bosnia and Herzegovina
احمد نوروزیان مجید معصومیان 2018 اثر تیمار آبشويي و جيبرليك اسيد بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذر خارخاسك (Tribulus terrestris L.) اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران. زنجان
کلثوم محمد نیا، مهدیه پارسائیان، مهناز چوخاچي زاده مقدم، بتول حسین پور 2018 بررسي اثر ذغال فعال و ساكارز بر روي درصد ریشه زایی درون شیشه گیاه حبه آبی (Vaccinium corymbosum) پانزدهمين كنگره ملي زراعت و اصلاح نباتات-کرج-ایران
سیدمحمد شتاب بوشهري، روزبه عباس زاده 2018 اثر پلاسمای سرد متناوب بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه هویج رقم تکستو هفتمین كنگره ملی گیاهان دارویی، دانشگاه شیراز، ایران
Yari, F. 2017 Direct regeneration potential of GUS transformed rose (Rosa hybrida L.) VIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM” Jahorina, Bosnia, and Herzegovina.
سیدمحمد شتاب بوشهري، روزبه عباس زاده 2017 بررسی اثر پلاسمای سرد بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه هویج نخستین کنفرانس بین‌ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد شتاب بوشهري، روزبه عباس زاده ، سید علی قائم مقامی 2017 بررسی رویان زایی از بافت نوسل انبه رقم محلی چارک در شرایط درون شيشه ايي نخستین کنفرانس بین‌ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
Yari, F. 2016 Somatic embryogenesis in Rosa hybrida L. cv. Orange Juice 1st International and 2 nd National Congress of Ornamental Plants, Mashhad, Iran
Yari, F. 2016 Optimization of In Vitro proliferation of GUS-transformed Rosa hybrida L. 1 st International and 2 nd National Congress of Ornamental Plants, Mashhad, Iran.
Yari, F. 2016 Natural Preservatives Minimizing Products Waste in the Supply Chain of the Future Tropentag, Solidarity in a competing world - fair use of resources, Vienna, Austria
Khatami, F., Yari, F., Najafi, F., & Khavarinejad, R. A. 2016 Optimization of transformed Rosa hybrida L. acclimation under ex vitro condition 19th National and 7th International Congress of Biology, Tabriz, Iran
Khatami, F., Yari, F., Najafi, F., & Khavarinejad, R. 2016 Effective DNA extraction method for rose petal tissue first UGAS Iwate University International Symposium Iwate, Japan
سيدمحمد شتاب بوشهري، سيد علي قائم مقامي، روزبه عباس زاده 2016 مطالعه اثر ميدان مغناطيسي ثابت بر روي درصد ايجاد كالوسهاي جنين زاي درخت جينكو در شرايط آزمايشگاهي نهمين كنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه شهيد چمران اهواز
Yari, F. 2015 Evaluation of Essential Oils as Biocide in Cucumber from Farm to Consumer Tropentag congress “Management of land use systems for enhanced food security: conflicts, controversies, and resolutions”, Berlin, Germany
Khatami, F., Najafi, F., Yari, F., & R. Khavarinejad 2015 The study of somaclonal variations in transgenic rose lines 9th Iranian Horticultural Science Congress, Ahwaz, Iran
احمد نوروزیان 2015 توسعه پايدار كشت و صنعت گياهان دارويي دومين جشنواره گياهان دارويي، فراورده‌هاي طبيعي و طب سنتي ايران
رامين شفيعي، ناصر بوذري، بتول حسين پور 2015 اثر محيط كشت و تنظيم كننده هاي رشد بر پرآوري و ريشه زايي پايه رويشي CAB 6p اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و كشاورزي ايران-تهران-ایران
Yari, F., Mirzaei, S., & Ahmadi, A. 2014 Optimization of mushrooms Package (Agaricus bisporus) using modified atmosphere packaging 1st National Postharvest Physiology Symposium, Shiraz, Iran
Yari, F., & Mirzaei, S. 2014 Fresh mushrooms shelf life improving by antioxidant properties of essential oils 3th National Congress on Organic and Conventional, Ardebil, Iran
Yari, F. 2014 Interaction of acacia gum and medicinal essential oils under modified atmosphere packaging on the organoleptic properties of button mushrooms 3th National Congress on Organic and Conventional, Ardebil, Iran.
Yari, F. 2014 Essential Oils: New Preservative for Mushroom Packaging Tropentag congress “Bridging the gap between increasing knowledge and decreasing resources”, Prague, Czech Republic
Khatami, F., Najafi, F., & Yari, F. 2014 Retarding effects of senescence on the rose (Rosa Hybrida L.) secondary metabolites Third National Congress on Medicinal Plants, Mashhad, Iran
Khademi Payandeh, Z., Yari, F., & Heidari, M. 2014 Interaction of Acacia gum and modified atmosphere packaging on the shelf life of “Dezfol” oranges 3th National Congress on Organic and Conventional, Ardebil, Iran
Khademi Payandeh, Z., Yari, F., & Heidari, M. 2014 Effect of gum arabic on storage improving grapes in modified atmosphere packaging 3th National Congress on Organic and Conventional, Ardebil, Iran
Farhodi, N., & Yari, F. 2014 Package optimization of cut carnation 3th National Congress on Organic and Conventional, Ardebil, Iran
Eskandari, A., Heidari, M., Daneshvar, M. h., & Yari, F. 2014 Effect of edible compounds as Arabic gum and olive oil on the rate of total phenols of sweet lime juice after harvest. National Conference on Agricultural pollution and food safety, Challenges and Solutions, Ahvaz, Iran.
4. Eskandari, A., Heidari, M., Daneshvar, M. h., & Yari, F. 2014 The effect of edible natural compounds on total phenol content sweet lime during postharvest storage. National Conference on Agricultural pollution and food safety, Challenges and Solutions, Ahvaz, Iran.
روزبه عباس‌زاده، مجید معصومیان، احمد نوروزیان، علی زنوزی، شهریار صرامی 2014 مطالعه اثر میدان الکترومغناطیس بر میزان تولید فنول در گیاه آلوئه‌ورا سومین کنفرانس الکترو مغناطیس مهندسی(کام)- تهران
احمد نوروزیان مجید معصومیان محمدعلی ابراهیمی غلامرضا بخشی خانیکی 2014 بهينه سازي غلظت سيتوكينين بر ارتفاع گياه دارويي آنغوزه (Ferula assa- foetida L) سيزدهمين كنگره ملي علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران/ کرج
سيد فاطمه مظفرزاده، بتول حسين پور، آسا ابراهيمي، محمد شتاب بوشهري، سپيده ترابي 2014 اثر محيط كشت بر پرآوري درون شيشه تمشك اولين كنگره بين المللي علوم زراعت و اصلاح نباتات-کرج-ایران
سيد فاطمه مظفرزاده، بتول حسين پور، آسا ابراهيمي، محمد شتاب بوشهري، سپيده ترابي 2014 اثر انواع محيط كشت و غلظت هورمون بنزيل بر پرآوري درون شيشه تمشك كنگره بين المللي ژنتيك ايران-تهران -ایران
بتول حسين پور، سيد محمد شتاب بوشهري، سید علی قائم مقامي 2014 بررسي نحوه ضد عفوني اندامهاي رويشي گياه زينتي موگه (Convallaria majalis L.) اولین کنگره ملی گل و گباهان زینتی ایران-کرج -ایران
بتول حسين پور، رافي حق وردي، سيد محمد شتاب بوشهري، مهناز چوخاچي زاده مقدم 2014 كالوس زايي از بافت تخمدان گل زينتي موگه اولین کنگره ملی گل و گباهان زینتی ایران-کرج-ایران
بتول حسين پور، سيد محمد شتاب بوشهري، سيد علي قائم مقامي 2014 بررسي نحوه ضد عفوني اندامهاي رويشي گياه زينتي موگه (.Convallaria majalis L) اولين كنگره ملي گل و گياهان زينتي ايران، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، کرج
احمد عليمددي، مينا رستم زا، مهديه شمشيري پور، سيدمحمد شتاب بوشهري 2014 بررسي اثر استفاده از باكتري هاي حل كننده فسفات بر درصد جوانه زني، ارتفاع و رشد اوليه رازيانه همايش ملي گياهان دارويي ديم ايران، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، تهران
سيده فاطمه مظفرزاده، بتول حسين پور، آسا ابراهيمي، سيد محمد شتاب بوشهري، سپيده ترابي 2014 اثر ويتامين ميواينوزيتول بر پرآوري درون شيشه گياه تمشك Rubus idaeus اولين كنگره بين المللي و سيزدهمين كنگره ملي علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومين همايش علوم و تكنولوژي بذر، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كرج، ايران
سيده فاطمه مظفرزاده، بتول حسين پور، آسا ابراهيمي، سيد محمد شتاب بوشهري، سپيده ترابي 2014 اثر محيط كشت بر پرآوري درون شيشه گياه تمشك Rubus idaeus اولين كنگره بين المللي و سيزدهمين كنگره ملي علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومين همايش علوم و تكنولوژي بذر، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كرج، ايران
Zeyghami, M., Karami, Z., & Yari, F. 2013 Effects Tashnedari extract (Scrophularia striata) and lemon essential oil on delaying senescence and increasing the vase life of cut Narcissus 1st National Postharvest Physiology Symposium, Shiraz, Iran
45. Zeyghami, M., Daneshvar, M. h., Nadian, H., & Yari, F. 2013 Effects of Mycorrhizal colonization and bulb size on the narcissus flowering 8th Iranian Horticultural Science Congress. Hamedan, Iran.
Zadeh Dabagh, D., Evazi, T., & Yari, F. 2013 Effect of lemon and fennel essential oils on enhancing the vase life of cut Shiraz Daffodil (Narcissus tazetta L.) 1st National Postharvest physiology Symposium Shiraz, Iran
Yari, F., Safari, T., Mirzaei, S., Zangeneh, M., & Ghomi Dehnavi, B. 2013 Shelf life-enhancing of mushrooms (Agaricus bisporus) by the antioxidant properties of essential oils 1st National Postharvest Physiology Symposium, Shiraz, Iran
Yari, F., Mirzaei, S., & Ghomi Dehnavi, B. 2013 Effects of essential oils, gum Arabic, and modified atmosphere on enhancing mushrooms (Agaricus bisporus) shelf-life 1st National Postharvest Physiology Symposium, Shiraz, Iran
Khademi Payandeh, Z., Yari, F., & Farhodi, N. 2013 Quantitative and qualitative characteristics investigation of “Konar” fruits (Zizyphus mauritiana) during the storage by modified atmosphere packaging (MAP) 8th Iranian Horticultural Science Congress, Hamedan, Iran.
Evazi, T., Daneshvar, M. h., Heidari, M., & Yari, F. 2013 Performance of nano-calcium chelate, calcium chloride, and calcium nitrate to quality maintenance and vase life-improving of cut Shiraz Daffodil (Narcissus tazetta L.) 8th Iranian Horticultural Science Congress, Hamedan, Iran.
Evazi, T., & Yari, F. 2013 Effects of Tashnedari (Scrophularia striata) extract and sodium hypochlorite on the vase life of cut Shiraz Daffodil (Narcissus tazetta L.) 1st National Postharvest Physiology Symposium, Shiraz, Iran.
Evazei, T., Daneshvar, M. h., Heidari, M., & Yari, F. 2013 Effect of nano-silica Chelate, calcium silicate, and potassium silicate on the quality and longevity of cut Shiraz Daffodil (Narcissus tazetta L.) 8th Iranian Horticultural Science Congress, Hamedan, Iran
Eskandari, A., Heidari, M., Yari, F., & Daneshvar, M. h. 2013 Effects of gum arabic coating and basil essential oils to maintaining the quality and shelf life of strawberry fruit during storage. 8th Iranian Horticultural Science Congress, Hamedan, Iran.
Eskandari, A., Heidari, M., Daneshvar, M. h., & Yari, F. 2013 Effects of wax, gum arabic, and chitosan on postharvest quality of fresh lemon (Citrus limetta) 8th Iranian Horticultural Science Congress, Hamedan, Iran.
Andarz, Z., Yari, F., Naghdi, M., & Silavi, B. 2013 Investigation of Tashnedari extract and 8-HQS on the quality and Longevity of cut Shiraz Daffodil (Narcissus tazetta L.) 8th Iranian Horticultural Science Congress, Hamedan, Iran.
Andarz, Z., Yari, F., & Korvand, M 2013 Quality Maintenance of cut Shiraz Daffodil (Narcissus tazetta L.) using Tashnedari extract (Scrophularia striata). Horticultural Science Congress, Hamedan, Iran.
زهرا دیدار، بتول حسین پور، ناصر بوذری 2013 بررسی اثر IBA بر طول شاخساره و کالوس زایی پایه ی رویشی هیبرید گیلاس M×M60 در شرایط درون شیشه ای پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی--قشم-ایران
شيرين ديركوند، علي عبادي، بتول حسين پور، سيد علي قائم مقامي،علي رضايي 2013 بررسی تاثیر گلوکز و ساکارز بر روی ریشه زایی پایه رویشی فرسیانا در شرایط درون شیشه ای هشتمين همايش بيوتكنولوژي ايران و چهارمين همايش ملي امنيت زيستي-قشم -ایران
شيرين ديركوند، علي عبادي، بتول حسين پور، سيد علي قائم مقامي،احمد عليمددي، زهرا ديدار،علي رضايي 2013 تاثير محيط كشت هاي مختلف بر ريشه زايي درون شيشه اي پايه رويشي ايشتارا هشتمين كنگره علوم باغباني ايران-همدان ایران
سيد علي قائم مقامي، بتول حسين پور، مجيد معصوميان، سيد محمد شتاب بوشهري 2013 تاثير پوترسين بر ريشه زايي درون شيشه اي درخت جينکو Ginkgo biloba هشتمين کنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه بوعلي سينا همدان
سيد محمد شتاب بوشهري، سيد علي قائم مقامي، بهرام ايماني 2013 اثر عمق و تاريخ کاشت در قلمه هاي خشبي پايه هيبريد هلو و بادام GF677 هشتمين کنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه بوعلي سينا همدان
زهرا ديدار، بتول حسين پور، ناصر بوذري، دکتر محمود خسروشاهلي، سيدمحمد شتاب بوشهري 2013 تأثير هورمون بنزيل آدنين پورين بر تعداد جوانه هاي جانبي و نا بجا در پايه ي رويشي گيلاس MAMA60 در شرایط درون شیشه ای اولین کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخشهاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، تهران مرکز همايشهاي کشور
مريم ميرعباسي، بتول حسين پور، احمد علي مددي 2012 مقايسه اثر دو محيط كشت MS, MEتغيير يافته بر روي مولفه هاي پرآوري نارون ملج اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار-تهران-ایران
سيد محمد شتاب بوشهري، سيد علي قائم مقامي، بتول حسين پور 2012 بررسي نحوه ضدعفوني و واكشت جوانه ها پس از استقرار در ريزازديادي پايه هيبريد هلو و بادام (GF677) سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد
M R Sanjabi, J R Javanmardi, M Zandi, S Khamoushi and K Rani 2012 Status of Holstein Farms vis-a-vis Dairy Cattle Improvement Indicators: A Study in Tehran province of Iran 3rd International Conference on Agriculture and Animal Science-CAAS
سيد علي قائم مقامي، كاظم كمالي، سيد محمد شتاب بوشهري 2011 تاثير ريزنمونه و محيط كشت در استقرار درون شيشه اي پايه رويشي هيبريد هلو و بادام GF677 دومين همايش ملي بادام با محوريت صادرات، شهرکرد، ايران،
M Muzaffar, N S Lalaji, K P Singh, M Zandi, et al. 2011 Equivalency of Buffalo (Bubalus Bubalis) Embryonic Stem Cells Derived from Fertilized, Parthenogenetic and Nuclear Transfer Embryos frontiers in reproductive biotechnology, India.
A Mukherjee, S Kala, M Zandi, M Muzaffar, et al. 2011 Effects of GDNF & Different Culture Media on Buffalo ( Bubalus bubalis) Spermatogonial Cell Colony Formation frontiers in reproductive biotechnology, India.
M Muzaffar, M Zandi, N S Lalaji, et al. 2011 Investigating the Role of LIF Signaling in Buffalo Embryonic Stem Cells frontiers in reproductive biotechnology, India.
M Zandi, R Sharma, M Muzaffar, et al. 2011 Transcriptional Profiling of Wnt Signaling Pathway in Buffalo Embryonic Stem Cells frontiers in reproductive biotechnology, India.
سيد علي قائم مقامي، حسن ابراهيم زاده، سيد محمد شتاب بوشهري 2011 تاثير غلظتهاي مختلف از GA3، Kin و TDZ در کشت درون شيشه اي فندق هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران، تهران
سيد محمد شتاب بوشهري، سيد علي قائم مقامي، سيد محمود طالبي 2011 مطالعه ضد عفوني و کالزايي برگ درخت انبه رقم محلي مشک در شرايط درون شيشه اي هفتمين کنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ایران
Yari, F., & Mostofi, Y. 2010 Optimization of somatic embryogenesis in cut roses (Rosa hybrida L.) 28th International Horticultural Congress, Lisbon, Portugal
سيدمحمد شتاب بوشهري، سيدعلي قائم مقام، سيد محمود طالبي، 2009 رويان زايي و اندام زايي روي لپه هاي انبه رقم بومي ايران ششمين کنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
H K Shabankareh, M Zandi. 2008 The Effects of Defined, Semi Defined and Undefined Maturation Media on Cleavage and Subsequent Embryo Development of Sheep Oocytes; Effects of EGF, IGF-I and Cysteamine. International Biotechnology Symposium, Dalian, China
H Karami Shabankareh and M Zandi 2008 Comparison of the effect of defined, semi-defined, and undefined maturation media on cleavage and subsequent embryo development of sheep oocytes USA
احمد نوروزیان 2004 ديدگاه‌هاي‌ نوين در كشت‌ و صنعت‌ گياهان‌ دارويي اولين‌ همايش‌ گياهان دارويي، دانشگاه‌ شاهد، رامسر
احمد نوروزیان 2003 مروري اجمالي بر وضعيت گياهان دارويي در ايران و جهان‌ کنفرانس و كارگاه ‌آموزشي‌ فرآوري ‌و استانداردكردن گياهان‌ دارويي، مشهد
احمد نوروزیان 2003 بررسي وضعيت‌ كشت‌ و صنعت‌ گياهان دارويي در ايران و جهان‌ همايش‌ ملي گياهان دارويي، مؤسسه‌ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
احمد نوروزیان زین العابدین بشیری صدر رضا امیدبیگی 2001 داروهاي‌ گياهي به عنوان يك‌ مكمل درماني‌ مفيد براي‌ سالمندان‌ اولین کنفرانس بین المللی سالمندی
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.