استادیار
bagheri@irost.ir
دورنگار:
00982156276639
تلفن:
009821574166642
بهرام تفقدی نیا
استادیار
tafaghodi@irost.org
دورنگار:
02156276639
تلفن:
02157416368
وب سایت:
دانشیار
bhosseinpour@gmail.com
دورنگار:
56276639 21
تلفن:
6318- 56276639 21
دانشیار
MZ1075@IROST.IR
دورنگار:
56276639
تلفن:
56276639
دکتر علی زنوزی
استادیار
zenozi@irost.ir
تلفن:
02156276609
دانشیار
msanjabii@irost.ir
دورنگار:
56276639
تلفن:
56276639
روزبه عباس زاده
استادیار
abbaszadeh@irost.ir
دورنگار:
02156276639
تلفن:
02157416126-317
استادیار
atapour@irost.org
دورنگار:
00982156276639
تلفن:
00982157416662
استادیار
bazargani@irost.org
استادیار
masoumian@irost.ir, masoumian200@yahoo.com
تلفن:
02156276639
دکتر سارا میرزائی
استادیار
smirzaie@irost.ir
دورنگار:
56276639
تلفن:
57416644
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.